Algemene Voorwaarden

Bij MW SMET, MARINA (Longchamp) willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in MW SMET, MARINA (Longchamp) stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe reservatie plaatst. MW SMET, MARINA (Longchamp) kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe reservatie. Op de reservatie die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

 

Ondernemingsgegevens

 

MW SMET, MARINA (Longchamp)

Wateringen 21

info@longchamp-aalst.be

+32(0)53213802

BE 0760283030

RPR Aalst

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van MW SMET, MARINA, met maatschappelijke zetel te Wateringen 21, 9300 Aalst, BTW 0760283030 , RPR Dendermonde, (hierna 'MW SMET, MARINA (Longchamp)') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online te reserveren.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke reservatie die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een reservatie via de reservatieshop van MW SMET, MARINA (Longchamp) houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MW SMET, MARINA (Longchamp) aanvaard zijn.

Om een reservatie te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze reservatie niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de reservatie doorgeeft. Lees dit goed na.

MW SMET, MARINA (Longchamp) behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce reservatieshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MW SMET, MARINA (Longchamp) niet. MW SMET, MARINA (Longchamp) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MW SMET, MARINA (Longchamp) is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. MW SMET, MARINA (Longchamp) heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een reservatie al bevestigd zou zijn.

 

Artikel 4: Online reserveren

 

MW SMET, MARINA (Longchamp) is gerechtigd een reservatie (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de reservatie of elke andere reservatie of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Reservatie is mogelijk voor uiterlijk 2 werkdagen (uitgezonderd feestdagen die tijdens de week vallen – met weekdagen wordt specifiek van maandag 13u30 tem zaterdag 18u bedoeld).

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is, MW SMET, MARINA (Longchamp) zal bijgevolg dan de Klant binnen de 30 dagen hiervan op de hoogte brengen.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de reservatie, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan MW SMET, MARINA (Longchamp). De Klant is verplicht de geleverde goederen bij reservatie te inspecteren. Indien de goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk bij afhaling van de goederen dit te melden bij MW SMET, MARINA (Longchamp).

 

Artikel 5: Klantendienst

 

De klantendienst van MW SMET, MARINA (Longchamp) is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0) 53213802, via e-mail op info@longchamp-aalst.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 6: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, MW SMET, MARINA (Longchamp) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de reservatie, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MW SMET, MARINA (Longchamp), Nieuwstraat 63, 9300 Aalst, info@longchamp-aalst.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MW SMET, MARINA (Longchamp), Nieuwstraat 63, 9300 Aalst, Tel. +32(0) 53213802, info@longchamp-aalst.be

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MW SMET, MARINA (Longchamp) heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

MW SMET, MARINA (Longchamp) houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@longchamp-aalst.be

 

Artikel 7: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geÏnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 8: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MW SMET, MARINA (Longchamp) om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MW SMET, MARINA (Longchamp). Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

MW SMET, MARINA (Longchamp) kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 10: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te arrondisement Dendermonde bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.